Хто ми

 

Скачать презентацию Союза молодых рекламистов Украины

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

«ПРО СПІЛКУ МОЛОДИХ РЕКЛАМІСТІВ УКРАЇНИ»

У СКЛАДІ СПІЛКИ РЕКЛАМІСТІВ УКРАЇНИ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Організація створена як молодіжне крило Спілки рекламістів України та здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, чинним законодавством, Статутом Спілки рекламістів України та цим Положенням.

1.2. Спілка молодих рекламістів України (далі – Організація) є підрозділом Спілки рекламістів України.

1.3. Діяльність Організації поширюється на територію України.

1.4. Організація не має за основну мету одержання прибутку від своєї діяльності.

1.5. Основні принципи побудови Організації є добровільність, рівноправність її членів, законність та гласність, самоврядування у межах, що визначаються Статутом Спілки рекламістів України, безперервне професійне та творче зростання її членів.

1.6. Повна назва Організації:

  • Українською мовою: «Спілка молодих рекламістів України»;
  • Російською мовою: «Союз молодых рекламистов Украины»;
  • Англійською мовою: «The Union of Young Advertisement Makers of Ukraine»

1.7.Скорочена назва організації:

  • Українською мовою: СМР України;
  • Російською мовою: СМР Украины;
  • Англійською мовою UYAM of Ukraine.

Організація може змінювати свою назву в процесі розвитку;

1.8. Місцезнаходження керівного органу: 04071 м. Київ, вул. Верхній Вал, 2.

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

2.1. Основна мета Організації – творча та громадянська самореалізація її членів, їх професійна підготовка в напрямі опанування рекламних спеціальностей.

2.2. Основними завданнями Організації є:

- саморозвиток та підвищення творчого потенціалу молодих людей;

- творча та професійна підготовка молодих людей до роботи в рекламній галузі України;

- сприяння у забезпечені рівних можливостей самореалізації членів СМР України;

- сприяння розвитку членів Організації для реалізації ними інтелектуального, творчого, фізичного, громадського та духовного потенціалу як особистостей, громадян України та членів місцевих, національних і міжнародних організацій та територіальних громад;

- сприяння створенню можливостей для участі молоді у творчих та навчальних заходах.

2.3. Для виконання своїх завдань Організація, в установленому порядку, має право:

- розповсюджувати інформацію про свою діяльність, цілі та завдання, в тому числі, через засоби масової інформації з метою збільшення кількості прихильників СМР України;

- залучати нових членів СМР України;

- проводити та брати участь в організації фестивалів, конференцій, семінарів, креативних таборів, форумів, спортивних змагань, концертів, зустрічей молоді та інших заходів;

- проводити благодійні акції та заходи;

- отримувати від керівних органів Спілки рекламістів України інформацію, необхідну для реалізації своїх прав, цілей та завдань;

- співпрацювати з іншими громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, які не суперечать Статуту Спілки рекламістів України та цьому Положенню, рішенням керівних органів Організації;

- вносити пропозиції до керівних органів Організації та Спілки рекламістів України;

- вступати в різні національні та міжнародні неурядові організації, діяльність яких відповідає завданням Організації та статуту Спілки рекламістів України і не суперечить законодавству України;

- фінансувати навчання, лікування, стажування своїх членів, подорожі по Україні та за кордон, пов'язані з виконанням завдань Організації;

- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати заходи, що спрямовані на виконання цілей організації, надавати допомогу своїм членам.

 

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

 

3.1. Членом Організації може бути кожен громадянин України віком від 17 до 30 років, який визнає Статут Спілки рекламістів України та це Положення, та здійснює діяльність щодо реалізації програмних цілей та завдань Організації.

3.2. Особи старшого віку можуть бути членами Організації, якщо вони обрані до керівних органів Організації.

3.3. Прийом в Організацію здійснюється на добровільних засадах, індивідуально, на підставі письмової заяви, за рішенням керівних органів місцевого осередку Організації.

3.4. Членство в Організації засвідчується членським квитком та обліковою карткою, зразки яких затверджуються Правлінням Спілки рекламістів України.

3.5. Членський стаж обчислюється з моменту прийняття рішення про прийом в члени СМР України та зараховується у членський стаж члена Спілки рекламістів України.

3.6. Членство в Організації припиняється з моменту подання письмової заяви про вихід з Організації до керівних органів місцевого осередку Організації, де член перебуває на членському обліку.

3.7. Рішення про виключення з членів Організації приймає керівний орган місцевого осередку Організації. Підставою для виключення з членів Організації є:

- невиконання обов'язків, згідно Статуту Спілки рекламістів України та даного Положення;

- вчинки, спрямовані на заподіяння шкоди Організації чи її дискредитації;

- несплата членських внесків.

3.8. У виняткових випадках керівник Організації або Голова Спілки рекламістів України мають право призупинити перебування в лавах підзвітних їм організацій будь-якого члена. Таке рішення підлягає обов'язковому затвердженню відповідними керівними органами місцевого осередку Організації.

3.9. За значний внесок у розбудову СМР України рішенням Правління Спілки рекламістів України особа може бути прийнята у почесні члени СМР України.

3.10. Виходячи із статутних завдань Організації, її професійної спрямованості, створення мотивації до професійного зростання та велику різницю, що може бути між членами Організації (за критеріями професійної та теоретичної підготовки, вмінь, здібностей тощо) члени Організації розподіляються по трьох основних рівнях професійної майстерності, що вказані нижче. Віднесення члена організації до будь-якого рівня впливає лише на перспективи працевлаштування. Права всіх членів Організації є рівними незалежно від приналежності до професійного рівня.

3.11. Передбачаються такі рівні професійно-творчого зростання членів Організації:

  • «Початківці» (знов прийняті члени СМР України, незалежно від попередніх досягнень);
  • «Асистенти» (члени СМР України, що набули певні самостійні навички рекламної діяльності, та продовжують професійне зростання);
  • «Майстри» (члени СМР України, що мають певні професійні здобутки та готові до роботи в рекламній галузі на професійному рівні);

3.12. Переведення члена Організації на вищий рівень відбувається на засіданні Атестаційної ради Організації, до складу якої входять авторитетні професіонали, що працюють в рекламі, члени керівництва Організації та викладачі вищих навчальних закладів, які мають науковий ступінь. Склад атестаційної ради визначається кожні півроку та затверджується рішенням Правління Спілки рекламістів України.

3.13. Переведення членів Організації на нижчий рівень не передбачений.

3.14. Діяльність Атестаційної ради Організації та об’єктивні критерії підвищення рівня члена організації регламентуються спеціальним документом (Положенням «Про Атестаційну раду Спілки молодих рекламістів України»), що затверджується на об’єднаному засіданні Спілки рекламістів України та керівного органу Організації.

3.15. Вступ до членів Спілки рекламістів України для осіб, що не досягли 21 року можливий лише за умови рекомендації осередку Організації.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

4.1. Права та обов'язки членів Організації реалізуються в порядку, визначеному Статутом Спілки рекламістів України та цим Положенням.

4.2. Член Організації має право:

- обирати і бути обраним до керівних органів Організації та Спілки рекламістів України

- висувати свою кандидатуру на керівні посади в Організації;

- брати участь в обговоренні питань, що стосуються діяльності Організації;

- виступати з пропозиціями та зауваженнями, звертатись із запитами, заявами з будь-яких питань діяльності Організації до керівних органів Організації та Спілки рекламістів України;

- брати участь у реалізації програм, проектів та заходів Організації та Спілки рекламістів України;

- отримувати інформацію про діяльність Організації та Спілки рекламістів України;

- матеріально підтримувати Організацію;

- припинити членство в СМР України за власним бажанням.

4.3. Член Організації зобов'язаний:

- дотримуватись положень і вимог Положення Організації та Спілки рекламістів України;

- постійно підвищувати свій творчий та професійний рівень;перебувати на обліку в місцевій організації. Для цього брати участь у студентських фестивалях реклами (не менше двох разів на рік);

- всебічно сприяти та брати безпосередню участь у роботі місцевого осередку Організації, керівних органів Організації, до яких він обраний;

- виконувати рішення керівних органів Організації та Спілки рекламістів України;

- не допускати дискредитації Організації та Спілки рекламістів України;

- сприяти поповненню лав Організації новими членами;

- своєчасно надавати інформацію про зміни  в його облікових даних;

- дбати про зміцнення авторитету Організації та Спілки рекламістів України;

- своєчасно сплачувати вступні та поточні членські внески.

 

5. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

5.1. Керівним органом Організації є Конференція Організації, що обирається членами Організації по нормі представництва, що визначається Правлінням Спілки рекламістів. Позачергова Конференція може бути скликана за вимогою Голови, Ради Організації, правління Спілки рекламістів України або на вимогу не менше половини членів Організації

5.2. Керівним органом Організації між конференціями Організації є Рада Організації, що обирається прямим відкритим голосуванням.

5.3. Робота ради Організації очолюється Головою ради Організації, що вибирається на першому засіданні Ради Організації після обрання. Кандидатуру Голови Ради Організації може рекомендувати Правління Спілки рекламістів України.

5.4. Обраного Голову ради Організації затверджує правління Спілки рекламістів України. У разі не затвердження раді Організації пропонується провести повторне голосування. Незатверджена кандидатура Голови ради Організації повторно не розглядається.

5.5. Голова ради Організації входить до складу Правління Спілки рекламістів

5.6. Основу структури Організації складають обласні (а також Київська міська та Севастопольська міська) організації.

5.7. Обласні організації:

- самостійно вирішують всі питання внутрішнього життя, окрім тих, що віднесені Положенням до компетенції вищих органів Організації;

- обирають делегатів на Конференцію Організації (норми представництва встановлює Правління Спілки рекламістів України);

- ведуть облік членів Організації, збирають членські внески та вирішують питання перерахування коштів на розрахунковий рахунок Спілки рекламістів України.

5.8. Вищим органом Організації є Конференція, яка скликається Радою Організації не рідше одного разу на два календарних роки. Норми представництва, дату та місце проведення Конференції встановлює рада Організації за погодженням із Головою Спілки рекламістів України.

5.9. Конференція є повноважна при наявності не менш двох третин обраних делегатів.

5.10. Конференція може вирішувати будь-які питання внутрішнього життя та діяльності Організації. До виключної компетенції Конференції належать:

- прийняття пропозицій щодо затвердження Положення Організації, внесення змін та доповнень до Положення Організації;

- визначення програми діяльності та завдань Організації;

- обрання Голови ради Організації терміном на 2 роки;

- затвердження складу Ради Організації;

- заслуховування звітів керівних органів Організації та прийняття щодо них відповідних рішень;

- прийняття рішення про реорганізацію Організації;

- прийняття рішення про припинення діяльності Організації;

- обрання делегатів на З'їзд Спілки рекламістів України (норми представництва встановлює Правління Спілки рекламістів України).

5.11. Процедура голосування – відкрите загальне пряме голосування.

5.12. Рішення про прийняття, внесення змін до Положення, про припинення діяльності Організації приймаються 2/3 голосів від числа зареєстрованих делегатів Конференції. Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості делегатів, зареєстрованих на Конференцію, крім випадків, коли сама Конференція визначить іншу процедуру.

5.13. Рада Організації збирається не рідше одного разу на 6 місяців за ініціативою Голови Організації або на вимогу не менше однієї третини членів Ради Організації і повноважна при наявності не менше половини її складу. Головує на засіданні Ради Голова Організації або, у разі його відсутності, заступник Голови за його дорученням.

На засіданні Ради Організації можуть бути присутні голова Спілки рекламістів України, або члени правління Спілки за дорученням її Голови.

5.14. Рішення Ради Організації є повноважним, якщо за нього проголосувало більше 1/2 від загальної кількості присутніх на засіданні членів Координаційної Ради.

5.15. Контрольним органом Організації є Контрольно-ревізійна комісія Спілки рекламістів України. Склад Контрольно-ревізійної комісії визначає з’їзд Спілки строком на 3 роки.

5.16. Контрольно-ревізійна комісія:

- здійснює контроль за дотриманням членами Організації, місцевими організаціями, їх керівними органами вимог Статуту Спілки рекламістів України та Положення Організації;

- контролює виконання рішень керівних органів Організації та керівних органів місцевих організацій;

- приймає рішення щодо дотримання організаційної дисципліни та етики;

- розглядає конфліктні ситуації, що виникають в організаціях, та приймають відповідні рішення по них;

- контролює цільове використання коштів Організацією.

5.17. Контрольно-ревізійна комісія приймає рішення з питань, що віднесені до її компетенції.

5.18. Рішення, прийняті Контрольно-ревізійною комісією Організації можуть бути оскаржені на засідання правління Спілки.

 

6. КОШТИ І МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

 

6.1. Організація користується матеріально-технічною базою Спілки рекламістів України.

6.2. Кошти Організації формуються за рахунок:

- вступних та членських внесків членів Організації;

- добровільних пожертв організацій, підприємств, установ, та окремих осіб, у тому числі іноземних;

- відрахувань в обумовленому порядку організацій, установ та підприємств, створених за участю організації:

- фінансової допомоги органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- коштів, отриманих від проведення основної статутної діяльності;

- інших надходжень, не заборонених законом.

6.3. Порядок використання коштів визначається правління Спілки рекламістів України.

6.4. Організація використовує свої кошти на здійснення статутної діяльності, утримання апарату та для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству України.

 

7. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

 

7.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться рішенням Конференції у порядку, визначеному цим положенням.

7.2. Про зміни та доповнення, що відбувалися в положенні, Організація інформує Правління Спілки рекламістів України, яке має їх затвердити.

 

8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

8.1. Діяльність Організації може бути припинена Конференцією у порядку, встановленому цим Положенням або за рішенням судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.2. Рішення про припинення діяльності Організації може бути прийнято на з’їзді Спілки рекламістів України.

8.3. Якщо рішення про припинення діяльності Організації прийняте у судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з припиненням її діяльності, вирішуються в межах чинного законодавства, відповідно до рішення суду.

8.4. Реорганізація Організації здійснюється згідно з рішенням Конференції, за підтримкою 2/3 голосів присутніх делегатів. При цьому всі права та обов'язки, що належали Організації, переходять до її правонаступників.

8.5. Після прийняття Конференцією рішення про припинення діяльності Організації припиняється діяльність усіх її місцевих організацій. Припинення діяльності Організації затверджується Правлінням Спілки рекламістів України.

 

 

 
 Новини
31.12.2020
11.09.2021 Проєкт ЄС-МОП та Держслужба України з питань праці підтримали номінацію «Працюй безпечно» 16-го УСФР
31.12.2020
10.09.2021 Проєкт ЄС-МОП і Держслужба України з питань праці підтримали номінацію «Виходь на світло» 16-го УСФР
17.07.2017
«Рекламний Полігон»: в Одесі відбулися креативні маневри
28.11.2013
Всеукраинский проект «Три молочных продукта в день» выступил официальным партнером Девятого УСФР®
26.11.2013
В Донецке прошел первый Восточно-украинский фестиваль рекламы
17.11.2013
В Украине впервые сформирован рейтинг креативности молодых рекламистов
16.10.2013
9-й Украинский студенческий фестиваль рекламы объявляет о старте приема работ
15.09.2013
Поздравление с Днем маркетолога и рекламиста
12.08.2013
Уникальный учебник по рекламе
12.08.2013
Співпраця фахових об’єднань, ВНЗ та МОН заради впровадження в Україні сучасних освітніх та кваліфікаційних стандартів
30.04.2013
7-й Национальный фестиваль социальной рекламы: седьмой номер оказался счастливым!
30.04.2013
Мероприятия Седьмого Национального фестиваля социальной рекламы® в Харькове
15.04.2013
Интервью Евгения Ромата по вопросам социальной рекламы для радио "Голос России"
08.04.2013
7-й НФСР. Срок подачи работ продлен до 12 апреля!
02.04.2013
«Маркетинг образования и маркетинговое образование в Украине». Практик маркетинг клуб на эту тему пройдет в КНТЭУ
01.04.2013
Социальная реклама в Украине: без денег, без приоритетных тем, без координации
01.04.2013
Практический мастер-класс от Дмитрия Роденко
31.03.2013
Жюри 7-го Национального фестиваля социальной рекламы возглавил Максим Лазебник
29.03.2013
«Социальная реклама – какая она? Или Зачем нужна социальная реклама рядовому украинцу?»
28.03.2013
29 марта в 13.00. Пресс-конференция «Зачем нужна социальная реклама?»
Всі новини »