Статут

 «ЗАРЕЄСТРОВАНО»

Міністерством юстиції України

Свідоцтво № 749

26 червня 1996 р.

 

Замінено свідоцтво згідно

Постанови КМУ № 762 від 01.06.90 р.

Свідоцтво № 10

29.03.1999 р.

 

«ЗАРЕЄСТРОВАНО»

із змінами та доповненнями

“ ____ “ _____________ 2006 р.

 

Заступник Міністра

 

______________Л.М. Горбунова

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними Зборам

Спілки рекламістів України

28 березня 1996 р.

                        

 «ЗАТВЕРДЖЕНО»

із змінами та доповненнями

Загальними Зборами

Спілки рекламістів України

11 листопада 2005 р.

                                           

 

 

 

 

CТАТУТ СПІЛКИ РЕКЛАМІСТІВ УКРАЇНИ

 

КИЇВ - 2006

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Спілка рекламістів України (надалі – Спілка) є всеукраїнською творчою спілкою, як суб‘єкт творчої діяльності, що на основі добровільності та рівноправності об'єднує творчих працівників реклами та інших спеціалістів у галузі реклами за професійними інтересами для виконання своїх статутних завдань.

 

1.2. Спілка здійснює свою діяльність на засадах демократії і самоуправління, гласності і законності, поєднання інтересів Спілки та кожного її члена відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», чинним законодавством, іншими нормативними актами, що регулюють діяльність творчих спілок, цього Статуту та інших її програмних положень.

 

1.3. Повна офіційна назва Спілки:

 

Спілка рекламістів України

Скорочено: СР України.

Місце знаходження центрального статутного органу Спілки:

Україна, 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 2.

 

1.4. Спілка має всеукраїнський статус, її діяльність поширюється на всю територію України.

 

1.5. Спілка незалежна у своїй статутній діяльності від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій.

 

1.6. Спілка є юридичною особою.

 

Місцеві організації Спілки (міські, обласні та організація Автономної Республіки Крим) в разі їх реєстрації набувають права юридичної особи у встановленому чинним законодавством порядку. При цьому вони діють на підставі власних статутів (положень), які затверджуються правлінням СР України та не суперечать Статуту Спілки. Місцеві організації Спілки, які не набувають права юридичної особи, діють на підставі Статуту Спілки.

 

Спілка веде самостійний баланс, має розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку та емблему, штампи зі своїм найменуванням та інші реквізити.

 

Спілка може мати символіку, яка затверджується загальними зборами Спілки та реєструється відповідно до чинного законодавства України.

 

1.7. Спілка має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести відповідальність за своїми зобов’язаннями всім належним Спілці на законних підставах майном, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді та третейському суді.

 

1.8. Спілка не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, так як і вони не відповідають за зобов’язаннями Спілки.

 

1.8.1. Втручання державних органів та службових осіб у діяльність Спілки, так само як і втручання Спілки у діяльність державних органів, службових осіб та у діяльність інших об'єднань громадян, не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України.

 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1. Основною метою діяльності Спілки є сприяння розвитку та популяризації реклами, об’єднання зусиль членів Спілки для захисту творчих, соціально-економічних та інших інтересів.

 

2.2. Основними напрямами діяльності Спілки є:

 • творча діяльність у галузі реклами;
 • сприяння розвитку національної реклами, розробленню та втіленню в життя культурно-мистецьких заходів, організація творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, прем'єр, фестивалів тощо;
 • сприяння створенню умов для творчої праці, підвищення професійного, наукового та загальнокультурного рівня членів Спілки, виховання творчої молоді, оволодіння нею досягненнями національної та загальнолюдської культури;
 • пошук талантів серед молоді та сприяння їх творчому розвитку;
 • видання газет, журналів, книг та іншої друкованої продукції, створення кіно та відеофільмів, аудіовізуальної продукції з метою популяризації досягнень української та світової культури та рекламного мистецтва, творчого доробку членів Спілки;
 • турбота про правовий, соціальний та професійний захист членів Спілки;
 • постійна співпраця з педагогічними та науково-педагогічними колективами навчальних закладів для сприяння підготовки спеціалістів у галузі реклами;
 • подання допомоги в навчально-виховній роботі педагогічним колективам у патріотичному, культурному та інтелектуальному розвитку дітей та молоді, у морально-етичному та естетичному вихованні;
 • сприяння обміну культурними цінностями, співробітництво між діячами культури і рекламного мистецтва різних країн, національними і міжнародними організаціями культури та рекламного мистецтва;
 • виховання поваги до історико-культурних цінностей, традицій українського та інших народів;
 • сприяння вільному розвитку творчих нахилів та удосконаленню майстерності кожного члена Спілки;
 • захист законних прав та інтересів членів Спілки;
 • сприяння створенню умов для творчої праці, підвищення професійного, наукового та загальнокультурного рівня членів Спілки;
 • сприяння задоволенню моральних, естетичних та творчих запитів своїх членів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, підтримка їхнього фізичного та духовного розвитку;
 • сприяння культурному розвитку та естетичному вихованню населення;
 • сприяння розвитку міжнародної співпраці рекламістів, науково-дослідній роботі в галузі реклами;
 • здійснює іншу діяльність відповідно до статутних завдань і яка не суперечить чинному законодавству.

2.3. Спілка відповідно до своїх статутних завдань у встановленому законом порядку:

 • бере участь у громадсько-культурному житті України, вносить пропозиції з питань реклами до органів державної влади і управління;
 • створює відповідно до чинного законодавства установи та організації із статусом юридичної особи, засновує підприємства, необхідні для виконання статутних цілей;
 • володіє, використовує та розпоряджається власністю, яка належить їй на законних підставах;
 • розробляє та бере участь у розробці програм та проектів по досягненню поставленої мети та їх фінансуванні;
 • сприяє представленню професійних творчих працівників до відзначення державними нагородами, почесними званнями, державними преміями, іншими видами морального та матеріального заохочення;
 • вступає у встановленому порядку в міжнародні громадські (неурядові) організації та бере участь у їх роботі;
 • бере участь в проведенні конгресів, конференцій, семінарів, зустрічей, виставок, фестивалів, конкурсів відповідно до цілей та статутних завдань;
 • бере участь в організації та проведенні різноманітних акцій під егідою Спілки (виставки, огляди, диспути, конкурси, тощо), які надаватимуть змогу розвивати та вдосконалювати майстерність та професійність рекламістів, здійснювати фінансову та матеріальну підтримку пропозицій з питань реклами;
 • засновує нагороди, премії, стипендії інші заохочення за особистий вклад в рішенні статутних завдань;
 • самостійно визначає організаційну структуру Спілки, формує свій штатний апарат, вирішує питання щодо розмірів оплати праці, матеріального заохочення співробітників та залучених працівників;
 • приймає добровільні внески, пожертвування та майнові дарунки у встановленому законодавством порядку;
 • одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації статутних завдань і мети, сприяє у здійсненні громадського контролю за дотриманням законодавства про рекламу;
 • представляє і захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
 • вільно розповсюджує інформацію про свою діяльність;
 • бере участь у благодійницькій діяльності;
 • допомагає у вирішенні соціальних та побутових проблем своїх членів, реалізації ними своїх інтересів;
 • встановлює і розвиває взаємозв'язки, співпрацю з іншими громадськими та благодійними організаціями, творчими спілками, юридичними та фізичними особами в Україні та її межами.

 

3. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

3.1. Спілка є неприбутковою організацією.

 

3.2. У власності Спілки можуть перебувати кошти, інше рухоме та нерухоме майно, необхідне для фінансування та матеріального забезпечення потреб щодо виконання статутних завдань Спілки, у тому числі обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законодавством України.

 

3.3. Спілка володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

 

3.4. Джерелами фінансування Спілки є:

 • внески членів Спілки;
 • грошові та матеріальні внески, передані Спілці засновниками, членами, державою у встановленому чинним законодавством України порядку;
 • кошти, які надійшли від держави у вигляді дотацій та фінансові видатки з державного бюджету України на статутну діяльність Спілки;
 • безоплатні або благодійні внески, пожертвування підприємств, організацій, громадян України та інших держав;
 • майно та кошти, набуті в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених Спілкою госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

3.5. Право власності на майно та кошти Спілки реалізуються загальними зборами Спілки.

 

3.6. Переказ або видача грошових коштів Спілки з рахунків проводиться за розпорядженням Голови Спілки та головного бухгалтера Спілки.

 

3.7. Збитки, завдані Спілці в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються їй у встановленому чинним законодавством України порядку.

 

3.8. У разі ліквідації Спілки кошти та інше майно повинні бути передані неприбутковій організації того самого виду або за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

 

3.9. Спілка веде бухгалтерську звітність, звітує перед загальними зборами.

 

 

4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО СПІЛКИ ТА ВИХОДУ З НЕЇ

 

4.1. Член Спілки є професійний творчий працівник – фізична особа, творча діяльність якої становить її основне заняття, що завершується створенням і оприлюдненням творів або їх інтерпретації в галузі реклами і є головним джерелом її заходів незалежно від того, має вона чи не має будь-які юридично оформлені трудові відносини. Член Спілки Рекламістів України є суб'єктом творчої діяльності.

 

4.2. Членство у Спілці грунтується на добровільних засадах індивідуального членства. Кожний член Спілки має право одного голосу на Загальних Зборах.

 

4.3. Індивідуальними членами Спілки можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, які досягли 18 років і є представниками професій, які належать до рекламної діяльності, досягли високого професійного рівня в рекламі, і визнають всі професійні вимоги, встановлені Спілкою.

 

4.4. Почесними членами Спілки можуть бути обрані визначні творчі працівники, які проживають в Україні та за її межами, а також фахівці інших професій, які внесли вагомий доробок у розвиток реклами в Україні та світі.

 

4.5. Для вступу до Спілки бажаючі подають до керівництва осередків Спілки в областях України письмову заяву встановленого зразку та інші документи згідно з Положенням про вступ до Спілки рекламістів України. Особові справи кандидатів розглядаються та затверджуються Правлінням Спілки.

 

4.6. Рішення про надання статусу почесного члена Спілки приймають Правління або Загальні Збори Спілки.

 

4.7. Кожний член Спілки може в будь-який час припинити своє членство в Спілці, після письмового повідомлення про це Правління Спілки або керівництво осередку Спілки в областях України.

 

4.8. Член Спілки може бути виключений з неї у випадку:

 • невиконання або неналежного виконання обов'язків члена Спілки;
 • систематичне порушення положень Статуту Спілки;
 • несплати встановлених внесків;
 • нанесення своїми діями або бездіяльністю шкоди репутації Спілки.

4.9. При виході або виключенні з числа членів Спілки членські внески не повертаються.

 

 

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СПІЛКИ

 

5.1. Члени Спілки мають рівні права і несуть рівні обов'язки.

 

5.2. Члени Спілки мають право:

 • брати участь у діяльності Спілки і в управлінні її справами, вносити пропозиції щодо змін у діяльність Спілки, усунення недоліків в роботі її органів та посадових осіб;
 • обирати та бути обраними до органів управління і контролю;
 • отримувати від керівних органів Спілки інформацію та роз’яснення щодо її діяльності;
 • користуватися усіма видами творчої, правової, соціально-побутової допомоги, а також пільгами, що надаються членам творчих спілок згідно Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»;
 • надавати рекомендації рекламістам для вступу до Спілки;
 • брати участь у розвитку міжнародних професійно-творчих контактів, при наявності міжнародних угод проходити навчання та стажування у зарубіжних рекламних школах, брати участь у міжнародних професійних виставках, фестивалях, конкурсах, семінарах, форумах, тощо за направленням Спілки;
 • добровільного виходу зі складу Спілки на підставі заяви.

5.3. Члени Спілки зобов'язані:

 • дотримуватись вимог Статуту і виконувати рішення органів управління Спілки;
 • брати участь у реалізації цілей і завдань Спілки;
 • своєчасно сплачувати членські внески;
 • піклуватися про авторитет Спілки, підтримувати і пропагувати її діяльність;
 • брати участь у проектах і програмах Спілки;
 • виявляти ініціативу і приймати активну участь у проведенні заходів, здійснюваних Спілкою;
 • дотримуватись чинного законодавства України та міжнародного Кодексу рекламної практики;
 • виконувати свої обов'язки, пов'язані з трудовою чи майновою участю в діяльності Спілки.

5.4. Членство в інших об’єднаннях громадян, творчих спілках не є перешкодою для членства в Спілці, також членам Спілки не заборонено вступати в інші об’єднання громадян, якщо їх діяльність не суперечить чинному законодавству України та Статуту Спілки.

 

 

6. СТРУКТУРА І ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ СПІЛКИ

 

6.1. Структура Спілки будується за територіально-виробничим принципом. Первинні осередки (організації) Спілки створюються за місцем роботи при чисельності не менше трьох членів Спілки.

 

Рішення про створення первинного творчого осередку Спілки подається на затвердження і взяття на облік до обласного творчого осередку або Правління Спілки (при відсутності обласного творчого осередку).

 

Первинні творчі осередки об’єднуються в обласні творчі осередки за територіальним принципом та діють за своїми Статутами, що не суперечать цьому Статуту.

 

Первинні та обласні творчі осередки складають основу Спілки рекламістів України.

 

6.2. Первинні та обласні творчі осередки у своїй діяльності керуються чинним законодавством України, Статутом Спілки та власними статутами, які приймаються їх керівними органами, затверджуються Правлінням Спілки і не входять в протиріччя з Статутом Спілки.

 

Місцеві осередки Спілки із статусом юридичної особи реєструються в порядку, встановленому чинним законодавством України, без статусу юридичної особи, легалізуються шляхом повідомлення про заснування в порядку встановленим чинним законодавством України.

 

6.3. Органами управління Спілки є:

 • Загальні Збори;
 • Правління;
 • Секретаріат;
 • Ревізійна комісія.

Органи управління діють за цим Статутом, який обумовлює порядок їх формування та повноваження.

 

6.4. Найвищим керівним органом Спілки є Загальні Збори (надалі – Збори), які скликаються не рідше одного разу на рік, а звітно-виборні Збори не рідше одного разу на три роки.

Час і місце скликання, а також норми представництв і порядок денний Зборів оголошуються Правлінням Спілки за місяць, а звітно-виборних Зборів не пізніше, ніж за три місяці до відкриття.

 

6.5. Позачергові Збори скликаються на підставі рішення Правління Спілки або на вимогу не менше однієї третини чисельності всіх членів Спілки.

 

6.6. Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин обраних делегатів.

 

Збори ухвалюють рішення простою більшість голосів, а зміну цього Статуту – голосами трьох четвертих зареєстрованих делегатів Зборів.

 

6.7. Збори:

 • приймають Статут Спілки, вносять зміни і доповнення до нього, затверджують нормативні акти, положення, що регулюють питання внутрішнього життя Спілки;
 • обговорють та визначають напрям творчої діяльності Спілки на конкретний період;
 • обирають Правління, Секретаріат, Голову Спілки, Ревізійну комісію, відповідального секретаря, затверджують кількісний склад та структуру Правління, вирішують питання про достроковий відзив Голови Спілки, членів Правління, Ревізійної комісії та відповідального секретаря;
 • затверджують Положення про вступ до членів Спілки рекламістів України;
 • таємним голосуванням визначають претендентів на почесні звання;
 • затверджують звіт Правління про фінансову та господарську діяльність за минулий рік і фінансово-господарський план на поточний рік;
 • вирішують питання про ліквідацію підприємств Спілки, які порушують Статут Спілки;
 • визначають основні напрями діяльності Спілки на черговий період, розглядають і затверджують цільові творчої діяльності;
 • заслуховують звіт правління про діяльність Спілки та звіт ревізійної комісії;
 • розглядають інші важливі питання діяльності Спілки.

6.8. В період між Зборами поточною роботою Спілки керує її Правління.

 

6.9. Відповідальний секретар Спілки входить до складу Правління Спілки і діє згідно «Положення про Відповідального секретаря».

 

6.10. Правління Спілки:

 • за поданням Голови Спілки обирає його заступників;
 • приймає нових членів до Спілки за поданням обласних творчих осередків. В разі відсутності обласного творчого осередку в місці проживання кандидата до членів Спілки його приймає безпосередньо Правління;
 • контролює та спрямовує діяльність підпорядкованих Спілці підприємств і установ та затверджує їх Статути та положення;
 • затверджує структуру та штат підприємств, підпорядкованих Спілці;
 • приймає рішення про укладання договорів та інших угод з підприємствами і установами як в Україні так і за кордоном;
 • на основі контракту призначає та звільняє з посад директорів, головних бухгалтерів підприємств та установ, підпорядкованих Спілці;
 • приймає рішення про надання приміщень для творчих майстерень;
 • забезпечує додержання Спілкою та її членами норм діючого законодавства та Статуту Спілки, виконує рішення Зборів;
 • визначає розміри вступних і щорічних членських внесків, може делегувати ці повноваження регіональним організаціям Спілки;
 • розпоряджається коштами Спілки відповідно до затвердженого Зборами кошторису доходів і витрат на поточний рік, встановлює розміри дотацій на творчу діяльність і пенсійні доплати, тощо;
 • представляє інтереси Спілки у державних та громадських органах, на підприємствах, в установах і організаціях;
 • забезпечує ведення діловодства, бухгалтерського обліку і складання звітності Спілки;
 • готує пропозиції про прийом до Спілки і виключення з неї, а також з інших питань, що не належать до компетенції Загальних Зборів Спілки;
 • забезпечує проведення Загальних Зборів, звітує перед Зборами не рідше одного разу на рік;
 • вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю Спілки за винятком тих, які належать до компетенції Загальних Зборів Спілки.

6.11. Члени Правління правомочні приймати загально-обов'язкові рішення, якщо на засіданні Правління були присутні не менше 2/3 його членів.

 

6.12. Засідання Правління Спілки скликається Головою Спілки, виходячи з необхідності, але не рідше одного разу на півроку. Засідання можуть скликатися також на вимогу членів Правління або Ревізійної комісії. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів присутніх членів Правління, відкритим або закритим голосуванням.

 

Протоколи засідання Правління підписуються Головою та Секретарем.

 

6.13. Голова Спілки:

 • очолює Правління;
 • здійснює керівництво організаційною, соціально-побутовою, господарською та фінансовою діяльністю Спілки;
 • представляє Спілку у відносинах з державними органами та громадськими організаціями України та в міжнародних відносинах;
 • координує програми діяльності творчих та виробничих органів Спілки;
 • пропонує Правлінню кандидатури заступників Голови Спілки (з числа членів Правління Спілки);
 • щорічно звітує про свою діяльність на пленумах Правління.

При відсутності Голови Спілки його зобов’язання виконує один з його заступників, призначений Головою Спілки або Правлінням.

 

6.14. Ревізійна комісія Спілки обирається Загальними Зборами з їх числа в кількості не менше трьох осіб терміном на 3 роки і у своїй діяльності підпорядкована тільки Загальним Зборам.

Ревізійна комісія обирає зі свого складу Голову комісії.

Голова і члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на громадських засадах.

 

6.15. Ревізійна комісія:

 • здійснює контроль за додержанням Головою Спілки та Правлінням рішень загальних зборів, вимог Статуту, норм діючого законодавства;
 • проводить не рідше одного разу на рік (при необхідності за участю необхідних спеціалістів) планові ревізії фінансово-господарської діяльності Спілки та всіх її підприємств і установ, про наслідки перевірок звітує перед Загальними Зборами Спілки;
 • контролює правильність проведення фінансових і майнових операцій всіма підпорядкованими Спілці підприємствами та установами;
 • контролює своєчасність розгляду Правлінням Спілки заяв та скарг членів Спілки, а також розглядає конфліктні ситуації між місцевими творчими осередками, розглядає скарги, пов'язані з відмовою в прийомі або виключенням із Спілки.

Усі творчі та виробничі установи Спілки зобов’язані складати звіти і подавати необхідні матеріали на вимогу Ревізійної комісії.

 

6.16. Правління Спілки, його Голова, Відповідальний секретар та члени Ревізійної комісії обираються строком на три роки і несуть персональну відповідальність за доручену ділянку роботи.

 

6.17. Керівники і члени керівних органів Спілки місцевих творчих осередків та структурних підрозділів, Голова і члени Ревізійної комісії не можуть одночасно входити до складу конкуруючих із Спілкою організацій та підприємств незалежно від форми власності та виду діяльності.

Члени керівних органів Спілки та її місцевих творчих осередків не мають права використовувати матеріальну базу Спілки для заснування та поточної особистої приватної діяльності, створення особистих приватних підприємств і їх утримання за рахунок коштів Спілки, визначають основні напрямки діяльності Спілки та приймають відповідні документи, затверджують програми діяльності.

 

6.18. В період між засіданнями Правління поточну роботу Спілки здійснює Секретаріат на чолі з Головою Спілки. Секретаріат здійснює свою діяльність на підставі Положення, яке затверджене Загальними Зборами Спілки і не повинно суперечити Статуту Спілки.

 

 

7. ШТАТНИЙ ПЕРСОНАЛ,СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

7.1. Робота по підбору, розстановці штатних працівників в Спілці ведеться Головою Спілки, який затверджує штатний розклад Спілки.

 

7.2. Трудові відносини регулюються чинним законодавством України про працю, трудовими договорами (контрактами), правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями.

 

7.3. Трудові договори між працівниками та Спілкою укладаються (розриваються) Головою Спілки згідно чинного законодавства України.

 

7.4. Працівники, що прийняті на постійну роботу, користуються обов'язковими соціальними правами, встановленими чинним законодавством України (відпустка, відпочинок, соціальне страхування та інше).

 

7.5. Соціальні пільги працівникам, що залучаються для виконання конкретних цільових завдань в межах статутної діяльності, встановлюються в укладеному договорі з цим працівником.

 

7.6. Трудові суперечки і непорозуміння між працівниками та Спілкою вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 

 

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

 

8.1. Спілка, створені нею підприємства, установи та місцеві творчі осередки ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством України.

 

8.2. Звітність про діяльність Спілки має відкритий характер і є доступною кожному члену Спілки. Спілка інформує громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації.

 

 

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

9.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів трьома четвертими голосів.

 

9.2. Про зміни, що сталися в назві Спілки, її програмних та статутних документах, у складі керівних органів Спілки, їх адресах та місцезнаходженні, Спілка відповідно до закону у тижневий строк повідомляє реєструючий орган.

 

 

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

 

10.1. Спілка може припинити свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску), а так само у разі заборони її діяльності або анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому законодавством України.

 

10.2. Припинення діяльності Спілки передбачає розпуск її керівних органів та інших органів місцевих творчих осередків а також припинення членства в Спілці.

 

10.3. Реорганізація Спілки здійснюється на підставі рішення Загальних Зборів. При реорганізації Спілки вся сукупність прав та обов’язків переходить до її правонаступника (правонаступників).

 

10.4. Ліквідація Спілки здійснюється за рішенням Загальних Зборів Спілки, на підставі рішення суду та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

10.5. Ліквідація Спілки здійснюється ліквідаційною комісією, що створюється за рішенням органу, що прийняв рішення про ліквідацію. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Спілки.

 

10.6. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Спілки із врахуванням його фізичного та морального зносу, виявляє дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, приймає необхідні дії по сплаті боргів Спілки третім особам, складає та затверджує ліквідаційний баланс і представляє його на розгляд органу, що її призначив.

 

10.7. Після ліквідації Спілки, її активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного напрямку діяльності або зараховуються до доходу бюджету.

 

10.8. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, спричинену Спілці, а також третім особам у відповідності з Цивільним законодавством України.

 

10.9. Спілка вважається ліквідованою з моменту виключення її з державного реєстру.

 
 Новини
31.12.2020
11.09.2021 Проєкт ЄС-МОП та Держслужба України з питань праці підтримали номінацію «Працюй безпечно» 16-го УСФР
31.12.2020
10.09.2021 Проєкт ЄС-МОП і Держслужба України з питань праці підтримали номінацію «Виходь на світло» 16-го УСФР
17.07.2017
«Рекламний Полігон»: в Одесі відбулися креативні маневри
28.11.2013
Всеукраинский проект «Три молочных продукта в день» выступил официальным партнером Девятого УСФР®
26.11.2013
В Донецке прошел первый Восточно-украинский фестиваль рекламы
17.11.2013
В Украине впервые сформирован рейтинг креативности молодых рекламистов
16.10.2013
9-й Украинский студенческий фестиваль рекламы объявляет о старте приема работ
15.09.2013
Поздравление с Днем маркетолога и рекламиста
12.08.2013
Уникальный учебник по рекламе
12.08.2013
Співпраця фахових об’єднань, ВНЗ та МОН заради впровадження в Україні сучасних освітніх та кваліфікаційних стандартів
30.04.2013
7-й Национальный фестиваль социальной рекламы: седьмой номер оказался счастливым!
30.04.2013
Мероприятия Седьмого Национального фестиваля социальной рекламы® в Харькове
15.04.2013
Интервью Евгения Ромата по вопросам социальной рекламы для радио "Голос России"
08.04.2013
7-й НФСР. Срок подачи работ продлен до 12 апреля!
02.04.2013
«Маркетинг образования и маркетинговое образование в Украине». Практик маркетинг клуб на эту тему пройдет в КНТЭУ
01.04.2013
Социальная реклама в Украине: без денег, без приоритетных тем, без координации
01.04.2013
Практический мастер-класс от Дмитрия Роденко
31.03.2013
Жюри 7-го Национального фестиваля социальной рекламы возглавил Максим Лазебник
29.03.2013
«Социальная реклама – какая она? Или Зачем нужна социальная реклама рядовому украинцу?»
28.03.2013
29 марта в 13.00. Пресс-конференция «Зачем нужна социальная реклама?»
Всі новини »